Caracteristici ale educatiei deschise, de la distantă

În ultima perioadă, am putut fi martorii diversificării metodelor de educare, învătare si instruire din domeniul larg al educatiei de la distantă. Metodele utilizate în acest domeniu se extind din ce în ce mai mult si la alte domenii ale dobândirii de noi cunostinte

prof. Dr. Lajos Tamas, presedinte EDEN

Caracteristica principală comună metodelor utilizate în învătământul la distantă este că materiile de studiu si cunostintele care trebuie însusite de beneficiari, precum si îndrumătoarele pentru modul de învătare si modul de verificare a cunostintelo r dobândite, sunt prezentate într-o formă metodic corectă pe diferiti suporti de memorare si prezentare. Există astfel materiale tipărite, casete audio si video, memorii floppy sau disc si CD-uri. Există si posibilitatea de acces la o parte din materi ale, prin retea. Mediile de prezentare, printre care informatiile tipărite au si acum rol preponderent, fac posibilă învătarea fără prezenta profesorului.

   Profesorul nu este eliminat ci este de neînlocuit, având însă rol diferit de cel îndeplinit în sistemul traditional. Materia studiată nu este transmisă nemijlocit de profesor la elevi deoarece este disponibilă într-o prezentare exigentă si pedagogic co rectă, pe mediile oferite sintetizate de alti profesori. Rolul profesorului prezent se reduce doar la acela de a răspunde la întrebările elevilor, la motivarea acestora, la asistentă în însusirea materialelor, organizarea activitătii si colaborării într e elevi, realizarea conlucrării acestora si evaluarea gradului de stăpânire a materiei. Se separă deci faza de pregătire a materiei de studiu, care poate fi o activitate de durată a unor echipe de experti si procesul de învătare în care au un rol importa nt instructorii si organizatorii.

   Utilizarea suportului de curs conceput pentru învătare individuală si pe diferite medii, rolul schimbat al profesorului, rolul preponderent al studiului individual asigură pentru student o libertate si o flexibilitate nemaiîntâlnită în învătământul tradi tional în ceea ce priveste ritmul învătării, gestionarea timpului când si locului unde studiază. Această flexibilitate face posibilă derularea efectivă a procesului de învătământ la distantă, deci în alt loc distant geografic de locul unde se află prof esorul sau institutia de învătământ. În plus, potentialul pedagogic deosebit al materialelor (interactive, motivante, ilustrative, eficiente, instructive si cu evaluări atente) face ca învătământul deschis de la distantă să fie deosebit de eficient, chia r si în combinatie cu sistemul traditional.

   O caracteristică importantă a învătământului de la distantă este interactiunea dintre elementele academice (cunostinte teoretice si practice si aplicarea lor, valori pedagogice, continut cultural si de mediu) si elementele industriale(identificarea nec esitătilor, alocarea de resurse, planificarea, economia, activitatea de grup, organizarea, controlul calitătii, marketing, management, studiul eficientei). Aceste elemente din industrie sunt cele care îngreunează acceptarea noii tehnologii de învătare-ed ucare de către mediile academice bazate în principal pe performantele individuale si competenta profesorilor. Există diferente semnificative si în ceea ce priveste costurile, mărimea, momentul aparitiei si modalitatea de repartizare a acestora. Costuril e asociate unui învătământ deschis, de la distantă în cazul unei bune organizări sunt în general semnificativ mai reduse decât cele asociate unui sistem traditional. Costurile mai mari sunt legate de pregătirea materialelor de curs si apar concentrat, l a începerea activitătii. La sistemul traditional costurile apar distribuite si sub forma cheltuielilor cu infrastructura, cu salariile personalului si pierderile cauzate de lipsa studentilor de la locul de muncă.

Dr. Tamas Lajos este profesor, sef de catedră la Universitatea Tehnică din Budapesta si presedintele EDEN. Poate fi contactat la lajos@inflab.bme.hu

European Distance Education

EDEN- European Distance Education Network, a fost înfintat în 1991, ca urmare a succesului repurtat de prima conferintă pan-europeană cu tema educatia la distantă, organizată de un grup cu experientă practică în domeniu, autointitulat Budapest Platform. Scopul este de a sprijini dezvoltările în domeniul învătământului deschis si la distantă prin oferirea unei platforme de cooperare si colaborare între o serie de institutii, persoane si retele care oferă educatie la distantă, în Europa. EDEN s-a remarcat prin patru aspecte deosebite, care au dus la cresterea rapidă a organizatiei: structura deschisă pentru orice persoană sau institutie din domeniu, accentul pus pe oferirea de servicii pentru membri prin NAP ( Network of Academics and Professionals), leg ăturile puternice cu Europa centrală si de Est si sistemul de organizare eficientă cu administratie redusă. EDEN este una din retelele mari ODL ( Open Distance Learning), alături de AECS, COIMBRA Group, EDATU si EuroPACE 2000. În România CODECS face part e din EDEN.


(C) Copyright Computer Press Agora