SCADA

Introducere

În condițiile unei economii competitive, a concurenței dintre firmele ce lucrează în același domeniu, creșterea productivității, rezolvarea rapidă a defecțiunilor, calitatea serviciilor este un factor foarte important. Pentru a face față acestor provocări, firmele apelează la tehnologiile de vârf, care, deși scumpe, pot duce la creșterea spectaculoasă a eficienței muncii depuse, în același timp îmbunătățind calitatea serviciilor.

La convergența tehnologiilor de măsurare, de comunicații și de informație a fost dezvoltată o tehnologie complexă, care este specializată pe sarcini ce sunt legate de administrarea rețelelor de transport și de distribuție. În cazul rețelelor, reflectarea stărilor se face cu multe variabile, iar interacțiunile pe ramurile ce intră în componența acestora pot fi deosebit de complexe. Mai mult, în majoritatea cazurilor, rețelele care trebuiesc administrate sunt de lungime foarte mare și pot traversa zone diverse.

Sistemele SCADA s-au realizat să facă față cerințelor descrise anterior, denumirea este prescurtarea de la "Supervisory Control And Data Acquisition" (control de supervizare și achiziție de date).

Motivație

Rețelele de transport și distribuție sunt, cum am mai menționat, extrem de dificil de administrat. Într-o abordare clasică, acest lucru s-a realizat (înaintea apariției sistemelor SCADA) prin amplasarea în punctele cheie ale rețelei a unor instrumente de măsură și formarea unor echipe de teren. Echipele de teren erau menite să citească valorile instrumentelor amplasate în rețea sau să facă măsurători cu aparate de măsură portabile, să comunice valorile citite persoanelor responsabile de administrarea rețelelor și să execute operațiile cerute de aceștia. Comunicarea valorilor citite către administratorii de rețele, precum și în sens invers se făcea ori prin telefon, ori prin stații de emisie-recepție. Procedeul a fost foarte încet și a necesitat personal suplimentar (chiar și mijloc de transport pentru deplasările mai lungi), dată fiind necesitatea deplasării între diferitele puncte de măsură, respectiv elemente de execuție.

Pentru eficientizarea citirii valorilor și a efectuării unor operații la distanță s-au introdus metodologiile de telemăsurători, respectiv comandă la distanță. Acest lucru a devenit posibil datorită dezvoltării și scăderii prețului la instrumentele digitale, precum și a disponibili tății mijloacelor moderne de comunicații.

Pe de altă, parte echipamentele de calcul devenind tot mai performante și tot mai ieftine, au fost dezvoltate aplicații de simulare și proiectare ale rețelelor. Aceste instrumente au oferit un sprijin pentru administrarea rețelelor, au putut fi analizate situații conform scenariului "ce se întâmplă, dacă …" (what if …). De asemenea programele de simulare pot ajuta în minimizarea numărului de instrumente de măsurare necesare pentru a reflecta stări din rețea.

Odată ce s-a implementat un sistem SCADA, operațiile pot fi moni torizate și controlate, iar sistemul produce informații de maxi mizare a profitului. Deoarece SCADA este centrul declanșării, transmiterii și a distribuției de operații, toți cei care folosesc informațiile sistemului pot beneficia de o vedere de ansamblu a amplasamentului, instalarea și funcționarea sistemului.

Componența sistemelor SCADA

Sistemele SCADA sunt alcătuite din compo nente de natură diferită, acestea fiind conectate între ele. Schema principială a unui sistem SCADA este prezentată în figura de pe pagina următoare. În continuare, vor fi enu merate principalele componente după natura lor, urmând să se discute rolul acestora:
• componente de măsurare — în cazul rețelelor de transport și distribuție fluide se măsoară presiunea, temperatura și debi tul, iar pentru rețele electrice se măsoară tensiunea, curentul și frecvența.
• componente de acționare și automatizare — exemple pentru rețele de transport și/sau distribuție de fluide: vane și robinete comandate, pompe prevăzute cu comandă, etc.; pentru rețele electrice: comutatoare, întrerupătoare, disjunctoare comandate
• componente hardware — calculatoare, imprimante, plottere, monitoare, afișaje sinoptice, module de conducere a proceselor inteligente, module de comandă cu logică programată, unități de stocare (discuri și/sau benzi magnetice), etc.
• componente software — sisteme de opera re (de timp real, sau nu), sisteme de culegere a datelor, sisteme de gestionare a bazelor de date, programe de simulare, programe de comunicații, programe de arhivare/restaurare a datelor
• componente de comunicații — comunicațiile se pot efectua pe diferite căi, din această cauză vor fi discutate de la caz la caz:
• rețele LAN — cablurile rețelelor (cabluri coaxiale, UTP, optice) , plăci de rețea
• linii telefonice (închiriate sau proprie tare) — linii telefonice, modemuri
• mijloace de comunicații radio terestre — stații de emisie-recepție, relee de transmisie
• mijloace de comunicații prin sateliți — stații de emisie-recepție sateliți

Componentele de măsurare pot fi traductori simpli conectați la o unitate de conversie analog-digitală, sau pot fi instrumente de măsură cu ieșire digitală. Valoarea digitală a măsurătorii se preia de către un controller de teletransmisie (RTU — remote terminal unit), care evaluează rezultatul măsurătorii (se face o verificare de încadrare între limi tele de măsurare prestabilite), pentru unele cazuri obișnuite inițiază efectuarea unor comenzi și comunică rezultatele măsurătorii către sistemul central de prelucrare.

Componentele de acționare și automatizare sunt conectate la unitățile terminale de teletransmisie RTU sau la controloarele logi ce programabile (PLC), care pe baza rezultatelor evaluării, sau pe baza comenzilor sosite de la sistemul central de prelucrare comandă efectuarea unor operații. De remar cat că RTU-urile sunt module decizionale locale, ce pot iniția unele opera ții critice sau de rutină.

Componentele hardware oferă suportul de prelucrare, stocare, introducere, afișare și trasare sau imprimare a datelor. Pentru sistemele SCADA se folosesc diverse echipamente, rolul fiecăruia este bine determinat. Trebuie reținut însă faptul, că din conside rente de siguranță se obișnuiește folosirea unor elemente redundante pentru a preveni pierderea datelor sau întreruperea funcționării. Unele componente hardware sunt speciale, de exemplu afișajele sinoptice sunt de construcție specială, acestea trebuie să ofere o vedere de ansamblu asupra dispunerii rețelei. De obicei, sistemul trebuie să ofere disponibilitate total㠗 365 de zile din 365 și 24 de ore din 24, din această cauză toate componentele critice trebuie să fie de calitate corespunzătoare acestei cerințe.

Componentele software oferă pe de o parte suport pentru prelucrare (sisteme de operare, medii de rulare a programelor și de dezvoltare), iar pe de altă parte asigură mijloace de urmărire, vizualizare, prelucrare a datelor. Pe baza unor prelucrări, unele dintre aceste componente pot iniția operații fizi ce, cum ar fi comandarea unor elemente de acționare și automatizare. Tot aici trebuie menționate și programele de comunicații, care pe lângă suportul electronic de comunicare asigură legăturile între diferitele elemente ale sistemului. Una dintre componentele cele mai importante ale sistemelor SCADA sunt sistemele de gestiune a bazelor de date (SGBD), trebuie să existe o bază de date de timp real pentru a putea înregistra valorile momentane, care asigură suportul unor prelucrări de timp real pe de o parte, iar pe de altă parte aceste date se vor înre gistra pentru analize ulterioare în baze de date convenționale.

Componentele de comunicații oferă mijloacele fizice de legături dintre componente. Între diferitele elemente pot exista diferite mijloace de comunicații, de exemplu sistemul central de prelucrare va fi alcătuit din echipamente ce sunt conectate între ele prin LAN (în condițiile în care acestea sunt dispuse într-un sediu central), dar legătura dintre sistemul central de prelucrare și elementele amplasate la distanță (componente de mă surare, componente de acționare și automatizare, echipamente decizionale locale) se va face prin alte mijloace de comunicații: linii telefonice (închiriate sau proprietare), mijloace de comunicații radio terestre, mijloace de comunicații prin sateliți. Trebuie menționat că pentru sistemul central de prelucrare se va folosi un sistem de operare în timp real, care să poată oferi serviciile necesare pentru timp de răspuns ra pid. Despre alegerea mijloacelor de comunicații, trebuie menționat că opțiunea pentru LAN este justificată doar pentru comunicații pe distanțe mici între echipamentele de conectat, modemurile se pot justifica pentru distanțe medii sau mari în cazul în care este disponibil câte un capăt de linie telefonică pentru fiecare punct din care se dorește transmisie de date, stațiile radio terestre sunt o opțiune pentru comunicarea cu puncte cu dispersie teritorială mare, iar comunicațiile prin satelit pentru puncte la distanță foarte mare. Deoarece comunicațiile asigură flu xul de date vital al sistemului, se vor folosi mijloace redundante de comunicații, pentru a preîntâmpina căderea parțială sau totală a sistemului.

Servicii sistem

Pentru a oferi suport decizional, sistemele SCADA trebuie să ofere o mare varietate de servicii. Enumerarea exhaustivă a tuturor serviciilor ar fi poate chiar imposibilă, de aceea se va insista numai asupra serviciilor mai importante și a celor mai reprezentative.

Datele culese de modulele de măsurare trebuie să ajungă la elementele locale și centrale de prelucrare, iar pe de altă parte și comenzile date de operatori sau procedurile inițiate de sistemul central de prelucrare sau de cele lo cale de decizie trebuie să ajungă la elementele de execuție, din aceasta rezultă necesitatea serviciului de comunicare. Strâns legat de serviciul de comunicare este serviciul de achiziție de date și serviciul de comandă la distanță.

Operatorii trebuie să poată urmări pe un panou sinoptic mare dispunerea rețelei, cu afișarea celor mai importante stări. Acest panou trebuie să poată oferi o vedere de ansamblu a întregii rețele, cu informațiile esențiale de stare, fără a fi supraîncărcat. Valo rile de stare de detaliu ale unor puncte sau porțiuni se vor afișa pe ecrane mai mici, care pot fi ale unor monitoare de calculator obișnuite. Pe aceleași afișaje de detalii trebuie să fie disponibile operatorului anumite comenzi, ce pot iniția operații ale elementelor de execuție de la distanță. Afișarea datelor și a posibilelor elemente de comandă, împreună cu programele ce deservesc aceste funcții, asigură interfața de operare.

În funcționarea unor rețele este importantă urmărirea tendințelor de variații ale variabilelor de stare, cu menționarea faptului că jurnalizarea datelor pe anumite perioade de timp poate fi folosit și în scop predictiv, pe lângă faptul că pe baza unor analize ulterioare se pot depista unele pro bleme de administrare. Din această cauză se va înregistra într-o bază de date o istorie a evenimentelor, care pe lângă valorile de stare, va conține și eventualele alarme și comenzi date de operatori.

Urmărirea și analiza tendințelor este esențială pentru a putea lua deciziile corecte. Acest serviciu presupune jurnalizarea datelor pe de o parte, iar pe de altă parte analize predictive. Acestea amândouă sunt legate și de serviciile de afișare. Analizele de consum (care se pot deduce din valorile de stare) sunt utile pentru depistarea vârfurilor de consum zilnice, săptămânale, lunare și anuale; pe baza acestor date se pot seta parametrii pentru analizele predictive, rezultatele acestora vor ușura munca operatorilor.

Urmare a luării unor decizii, operatorii vor iniția anumite acțiuni, acestea vor apela la serviciile de lansare a comenzilor la distanță. De asemenea este necesară urmărirea efectuării, sau cel puțin a finalizării comenzilor date.

Un serviciu legat de achiziția de date este verificarea datelor față de niște limite stabilite dinainte. Această verificare se face de regulă local, înainte de a trimite datele sistemului central de prelucrare. Verificarea se face ca datele să fie valide, teletransmisia să funcționeze, dacă există mod de test pentru RTU, dacă valorile au fost extrase din baza de date locală, dacă a apărut o eroare de calcul. Dacă a apărut una din condițiile excepționale, se declanșează serviciul de alarmare.

Un deziderat important este verificarea accesului în sistem, acest lucru este efectuat de serviciul de securitate, care permite accesul pe bază de parole. La fiecare calculator sau terminal accesul este protejat și are un anumit nivel de acces. De asemenea opera torii sistemului posedă câte o parolă, care dă un anumit nivel de acces (de la propriul calculator sau terminal). Accesul la sistem al unui operator de la un anumit terminal se face pe baza parolei proprii, drepturile de acces acordate de sistem fiind mini mul dintre drepturile implicite ale terminalului și ale operatorului.

Dintre instrumentele de analiză ale unui sistem SCADA un loc aparte îl ocupă serviciul de simulare. Aceasta permite simularea rețelei, ceea ce oferă printre altele avantajul că se pot monta mai puține elemente de măsurare, deoarece simularea va permite interpolarea valorilor și în unele puncte în care nu sunt montate asemenea instrumente. Pe de altă parte, tot sistemul de simulare permite analiza unor scenarii de tip "ce se întâmplă, dacă …", acestea se pot referi la impactul unor dezvoltări, extinderi de rețele, efectul scăderii presiunii datorită unei avarii — în cazul unei rețele de transport fluide, căderea unei stații de transformare — pentru cazul unei rețele electrice, ș.a.m.d.

Cerințe de bază

Cerințele pentru sistemul SCADA și componentele sale sunt multiple, cea mai importantă dintre ele este deschiderea. Deschiderea unui sistem este în partea covâr șitoare asigurată de respectarea unor standarde. (Trebuie însă menționat că există și implementări, care nu respectă această ce rință, s-au elaborat sisteme proprietar, care însă oferă interfețe de conectare cu alte aplicații.) Menirea deschiderii este posibilitatea conlucrării cu alte sisteme — cum ar fi de exemplu sistemul informatic al întreprinderii, sistemul programelor de proiecta re, sistemul de facturare a consumurilor, stații de lucru LAN/WAN, sisteme de comandă distribuite, sisteme de conducere a fabricației, sisteme de modelare a proceselor, sisteme de optimizare, etc. —, și a posibilitatea extinderii funcționalității. Deschide rea trebuie să fie prezentă atât din punct de vedere hardware (platforme hardware diferite), software (sisteme de operare diferite și cod portabil), comunicații (standarde internaționale și de facto), cât și din punct de vedere al administrării datelor (cum ar fi de exemplu, respectarea standardelor (SAG) SQL Acces Group) și al aplicațiilor (posibilități de interfațare și suport oferit pentru alte programe). Pentru a satisface această cerință în cazurile concrete s-a optat în majoritatea cazurilor pentru arhitectura deschisă "client-server".

A doua cerință importantă este adapta bilitatea: posibilitatea de a configura componentele conform cerințelor concrete, chiar în cazul în care aceste cerințe se modifică pe parcursul duratei de viață a sistemului; posibilitatea de a conecta noi echipamente sau programe la sistemul existent.

Punerea la dispoziție a datelor necesare în timp util este un alt deziderat foarte important, astfel pot fi luate măsuri utile (și de asemenea în timp util), care ar provoca eventual accidente sau pur și simplu reclamații din partea unor clienți.

Securitatea și siguranța datelor este de asemenea foarte importantă, pătrunderea unor intruși nedoriți în sistem pot duce la dezvăluirea unor informații de firmă confidențiale sau chiar la efectuarea de comenzi de către intruși, ce pot provoca disfuncționa lități grave în sistem. De asemenea, este necesară punerea la punct a unui sistem de arhivare, ca datele odată înregistrate să poată fi consultate și ulterior în vederea unor anali ze. Astfel, datele care s-au arhivat pot fi șterse, acest lucru oferind spațiu de stocare elibe rat pentru sistem.

Datele achiziționate să fie necesare și cât mai puține posibil, ca sistemul să nu fie supraîncărcat cu date inutile. În același timp, datele să reflecte cât mai exact starea rețelei, iar sistemul să poată oferi o imagine cât mai completă asupra stărilor, evenimentelor din rețea. În aceeași ordine de idei, datele oferite de sistem trebuie să fie conforme cu normele și reglementările în vigoare.

Sistemul trebuie să ofere posibilitatea depistării rapide a defecțiunilor din rețea, precum și a localizării cât mai exacte ale acestora. De asemenea, trebuie să poată oferi toate datele referitoare la posibilele elemente implicate în remedierea defecțiunii.

Să ofere o interfață prietenoasă cu utilizatorii — elementele cu funcții similare sau ce se referă la lucruri similare să fie grupate.

Să ofere o disponibilitate ridicat㠗 acest deziderat se poate realiza prin componența modulară și elemente redundante, precum și includerea de posibilități de autotest, izolare și ocolire a modulelor defecte.

Probleme de implementare

Deoarece implementarea unui sistem SCADA pe scară largă presupune investiții foarte mari, problema implementării unui astfel de sistem trebuie conceput treptat, implementarea fiecărei faze să conducă la un bene ficiu traductibil în bani. De asemenea, încă din faza de proiectare trebuie ținut cont de posibilitarea extinderii sistemului, atât în ceea ce privește creșterea numărului de puncte de măsurare, cât și extinderea funcționalității sistemului.

În cursul fazei de concepție se va apela la consultanți externi sau se va coopera strâns cu viitorul furnizor, astfel evitându-se eventualele "scăpări" ale proiectării. Deoarece unele părți ale sistemului pot fi criti ce, nu acceptați produsele ieftine, care nu asigură calitatea sau fiabilitatea necesară.

Conducerea firmei trebuie convinsă de utilitatea introducerii unui astfel de sistem prin demonstrarea avantajelor materiale și a posibilității implementării treptate. Utilizatorii probabil că vor arăta reticență față de un sistem complet nou, cu care nu s-au obișnuit să lucreze, din această cauză ei trebuie educați în avans cu introducerea în exploatare a sistemului. De asemenea, cu introducerea de elemente noi, utilizatorii trebuie să știe dinainte ce sunt acestea și care este rolul lor. Într-un cuvânt: educarea ma nagementului și a utilizatorilor este baza succesului oricărui proiect de implementare SCADA.

Pentru implementarea, exploatarea și întreținerea sistemului trebuie definite clar scopurile urmărite, trebuie stabilite sarcinile de efectuat și persoanele care se vor ocupa aceste probleme. Drepturile de acces ale acestor persoane trebuie de asemenea delimitate foarte strict și clar. Pentru a asista funcționarea sistemului SCADA se va forma o echipă de intervenție, care în caz de evenimente excepționale poate să efectueze reparațiile necesare, iar periodic va face întreținerea echipamentelor. Dacă este nevoie sau dacă este mai convenabil din punct de vedere economic, această echipă poate fi de la o firmă specializată.


BYTE România - august 1998


(C) Copyright Computer Press Agora